Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Quyền về đất rừng

 • Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã và đang hỗ trợ thực hiện Chương trình giao đất giao rừng (FLAP) tại các tỉnh khác nhau trên các vùng của Việt Nam nhằm hướng tới tăng cường Quyền tiếp cận, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Quá trình thực hiện cũng như kết quả của chương trình tạo ra các mô hình và các bằng chứng có tính thực tiễn nhằm tham vấn và vận động chính sách liên quan đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp gắn với duy trì và phát triển sinh kế truyền thống các cộng đồng Dân tộc.
 • Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã và đang hỗ trợ thực hiện Chương trình giao đất giao rừng (FLAP) tại các tỉnh khác nhau trên các vùng của Việt Nam nhằm hướng tới tăng cường Quyền tiếp cận, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Quá trình thực hiện cũng như kết quả của chương trình tạo ra các mô hình và các bằng chứng có tính thực tiễn nhằm tham vấn và vận động chính sách liên quan đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp gắn với duy trì và phát triển sinh kế truyền thống các cộng đồng Dân tộc.

  Từ năm 2005 đến nay, CIRUM đã thực hiện hỗ trợ Chương trình FLAP tại các tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Nghệ An và Kon Tum cho cộng đồng các dân tộc Tày, Nùng, Dao, Sán Chỉ, Sán Dìu, Mông, Thái, Xê Đăng, Rơ Ngao, Ja Rai với tổng diện tích 9.653,45 ha. Cụ thể: (i) Giao đất giao rừng cấp hộ cho 765 hộ gia đình với 5.296,89 ha đất rừng và (ii) Giao đất và rừng cho 26 cộng đồng thôn/bản với quy mô diện tích 4.356,56 ha. Trong đó, tại Lạng Sơn có 666 hộ được giao 5.231,64 ha và 17 cộng đồng được giao 4.213 ha; Tại Lào Cai có 99 hộ được giao 65,25 ha và 4 cộng đồng thôn được giao 18,46 ha; tại Nghệ An có 1 cộng đồng được giao 40 ha; tại Kon Tum có 4 cộng đồng được giao 85,1 ha.


   
  Đối với một tổ chức khoa học công nghệ như CIRUM những thành quả đạt được trong những năm qua là không nhỏ, song với nhu cầu của các cộng đồng các dân tộc trong tiếp cận quyền quản lý sử dụng tài nguyên vẫn là một vấn đề còn cần nhiều sự nỗ lực và hỗ trợ. Nhận thức được điều đó, trong những năm tiếp theo CIRUM vẫn tiếp tục mở rộng Chương trình FLAP hướng tới các mục tiêu sau:
  • Quyền pháp lý về đất rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng các cộng đồng dân tộc thiểu số;
  • Hỗ trợ Phương pháp luận để Giải quyết những vướng mắc, tồn tại, mâu thuẫn về đất đai tại các địa phương để góp phần có thêm nhiều diện tích đất và rừng để giao cho các cộng đồng;
  • Tư liệu hóa các mô hình giao đất giao rừng cho cộng đồng góp phần tạo ra các bằng chứng cho quá trình tham vấn chính sách liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp, Đất đai.
  Phương pháp thực hiện việc giao đất giao rừng xem Tại đây 

  Định hướng một số hoạt động trong giai đoạn 2016-2018:

  • Tiếp tục nghiên cứu, vận động các nguồn lực để hỗ trợ GĐGR cho các cộng đồng dân tộc trên địa bàn tỉnh Lào Cai, bao gồm các xã: (i) Dền Sáng (huyện Bát Xát) thực hiện rà soát và trao quyền đầy đủ cho cộng đồng dân cư thôn thông qua cấp đổi sổ đỏ đứng tên 1 thành viên của cộng đồng sang đứng tên cộng đồng thôn trên địa bàn toàn xã với đối tượng là người Dao đỏ, Giáy, (ii) Hỗ trợ giao đất gắn với giao rừng cho các cộng đồng thôn cho đối tượng là cộng đồng người Dao đỏ, người Mông xã Cao Sơn, huyện Mường Khương;
  • Tiếp tục hỗ trợ Giao đất giao rừng và tư vấn xử lý các vướng mắc trong thực hiện giao QLR trước đây cho các thôn tái định cư 2 thủy địa Hủa Na và Cửa Đạt trên địa bàn xã Đồng Văn, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An;
  • Tại Kon Tum hỗ trợ GĐGR cho cộng đồng người Xê Đăng trên địa bàn xã Đắc Hà, huyện Tu Mơ Rông và xã Ngọc Réo (huyện Đắc Hà).

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Trung tâm CIRUM, địa chỉ email: info@cirum.org

Các chương trình khác