Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Quyền về đất rừng

 • Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã và đang hỗ trợ thực hiện Chương trình giao đất giao rừng (FLAP) tại các tỉnh khác nhau trên các vùng của Việt Nam nhằm hướng tới tăng cường Quyền tiếp cận, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Quá trình thực hiện cũng như kết quả của chương trình tạo ra các mô hình và các bằng chứng có tính thực tiễn nhằm tham vấn và vận động chính sách liên quan đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp gắn với duy trì và phát triển sinh kế truyền thống các cộng đồng Dân tộc.
 • Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài nguyên và Phát triển Văn hóa Cộng đồng Đông Nam Á (CIRUM) đã và đang hỗ trợ thực hiện Chương trình giao đất giao rừng (FLAP) tại các tỉnh khác nhau trên các vùng của Việt Nam nhằm hướng tới tăng cường Quyền tiếp cận, quản lý và sử dụng tài nguyên đất, rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số. Quá trình thực hiện cũng như kết quả của chương trình tạo ra các mô hình và các bằng chứng có tính thực tiễn nhằm tham vấn và vận động chính sách liên quan đến tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp gắn với duy trì và phát triển sinh kế truyền thống các cộng đồng Dân tộc.
  Đối với một tổ chức khoa học công nghệ như CIRUM những thành quả đạt được trong những năm qua là không nhỏ, song với nhu cầu của các cộng đồng các dân tộc trong tiếp cận quyền quản lý sử dụng tài nguyên vẫn là một vấn đề còn cần nhiều sự nỗ lực và hỗ trợ. Nhận thức được điều đó, trong những năm tiếp theo CIRUM vẫn tiếp tục mở rộng Chương trình FLAP hướng tới các mục tiêu sau:
  • Quyền pháp lý về đất rừng và đất lâm nghiệp cho cộng đồng các cộng đồng dân tộc thiểu số;
  • Hỗ trợ Phương pháp luận để Giải quyết những vướng mắc, tồn tại, mâu thuẫn về đất đai tại các địa phương để góp phần có thêm nhiều diện tích đất và rừng để giao cho các cộng đồng;
  • Tư liệu hóa các mô hình giao đất giao rừng cho cộng đồng góp phần tạo ra các bằng chứng cho quá trình tham vấn chính sách liên quan đến lĩnh vực Lâm nghiệp, Đất đai.

   
  Phương pháp thực hiện việc giao đất giao rừng xem Tại đây 
   
  Định hướng một số hoạt động trong giai đoạn 2018-2020:
  • 2018-2020 CIRUM triển khai chương trình: Nâng cao năng lực quản lý rừng cộng đồng - Thí điểm triển khai thực thi Luật Lâm nghiệp 2017. Mục tiêu bao trùm nhằm đảm bảo và thực hiện quyền hợp pháp của cộng đồng đối với đất rừng truyền thống, góp phần vào cải thiện thu nhập bền vững và chủ quyền sinh kế.
    
   Mục tiêu 2018-2020 tập trung vào (1) Đảm bảo quyền hợp pháp của cộng đồng về quản lý và sử dụng rừng cộng đồng theo luật lâm nghiệp mới 2017; (2) Các hoạt động của MLĐR được cải tổ nhằm nâng cao tính độc lập và hiệu quả hơn.
    
   Các chỉ số mục tiêu 1 là: (1) Toàn bộ diện tích đất rừng chồng chéo ở Sin Cheeng được giao lại cho cộng đồng từ BQL theo luật lâm nghiệp mới; (2) Rừng thiêng và rừng nguồn nước được phân loại thành rừng đặc dụng và rừng bảo vệ dựa trên luật lâm nghiệp mới và phải được thể hiện trong bản đồ chính thức; (3)  MARD/MONRE ghi nhận sổ tay hướng dẫn thực hiện luật và đưa vào quá trình triển khai luật lâm nghiệp mới
     
   Các chỉ số mục tiêu 2 là (1) Nhóm nòng cốt của MLĐR hoạt động hiệu quả dựa vào qui chế, vai trò và nhiệm vụ đã thống nhất; (2) Hình thức hoạt động được vận hành theo nguyên tắc hoạt động, kết nối với những thành viên quan tâm đến vấn đề đất rừng cho cộng đồng DTTS
    
   Đối tượng hưởng lợi 2018-2020
   - Trực tiếp: 4.300 dân số ở Sín Chéng
   - 100 thành viên mạng lưới đất rừng.
   - Gián tiếp: 10.000 dân số được hưởng lợi từ việc thực hiện luật mới.

    
  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với Trung tâm CIRUM, địa chỉ email: info@cirum.org

Các chương trình khác