Cirum
Giới thiệu
Nhân sự
Vùng hoạt động
Chương trình
Cùng hành động
Liên minh Chủ quyền Sinh kế
Chương trình
Chương trình phát triển tổ chức

CIRUM hướng tới là một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Quyền quản lý sử dụng tài nguyên đất, rừng cho cộng đồng các Dân tộc thiểu số ở Việt Nam. Để thực hiện được định hướng đó, CIRUM đã không ngừng tăng cường năng lực chuyên môn; liên kết với cơ quan nhà nước, các đối tác có cùng mối quan tâm, các tổ chức truyền thông, báo chí, các nhà tài trợ và đặc biệt là cộng đồng các dân tộc thiểu số trên các vùng miền của Việt Nam để có được sự đồng thuận trong nhận thức, sự phối hợp đóng góp trong thực hiện, nhằm hỗ trợ thành công cho cộng đồng các dân tộc thiểu số có được quyền tiếp cận tài nguyên rừng và đất lâm nghiệp bền vững trên cơ sở duy trì các sinh kế truyền thống và phát huy được các giá trị văn hóa gắn với rừng của họ.

Để thực hiện được định hướng trên, Trung tâm CIRUM luôn hướng tới việc tăng cường hoàn thiện năng lực chuyên môn, xây dựng các chuẩn mực văn hóa của một tổ chức, củng cố và phát huy hiệu quả các mối liên kết với các tổ chức, mạng lưới và cộng đồng cũng như xây dựng hình ảnh của tổ chức mình.

 


 

Chương trình phát triển tổ chức giai đoạn 2016-2018, gồm:

  • Tổ chức và lồng ghép tổ chức các khóa đào tạo nâng cao năng lực về chuyên môn chuyên sâu, quản lý và điều phối các hoạt động chương tình/dự án cho cán bộ;

  • Tìm kiếm các nhân tố mới để đào tạo nguồn nhân lực kế cận, trong đó ưu tiên các cán bộ quản lý tổ chức là người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ;

  • Củng cố và phát triển các trang thông tin của tổ chức như Website, Youtube; Facebook mang tính chuyên nghiệp hơn nhằm giới thiệu rộng hơn với bên ngoài hình ảnh của tổ chức cũng như phục vụ cho hoạt động vận động các nguồn lực;

  • Xây dựng các sản phẩm truyền thông có giá trị phục vụ Vận động chính sách và Phát triển nguồn tài trợ: Báo cáo nghiên cứu; Poster; bản tin quý; hồ sơ CIRUM; Các video; PV;

  • Khuyến khích và hỗ trợ các bộ nâng cao trình độ tiếng Anh.

  • Tiếp tục củng cố năng lực tư liệu hóa các hoạt động và hoạt động nghiên cứu để cải thiện chất các sản phẩm phục vụ xuất banbr và vận động chính sách;

  • Từng bước xây dựng Mô hình Đào tạo Thực hành Nông nghiệp Sinh thái theo hướng từ chủ, tự chịu trách nhiệm gắn với các mục tiêu phát triển của Trung tâm và nhu cầu của địa phương.
     

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Quản lý chương trình phát triển tổ chức ông Nguyễn Bá Thẩm, email: nbtham@cirum.org

 
 
In Bookmark and Share Quay lại
Chương trình khác
NHÀ TÀI TRỢ
GIỚI THIỆU CÙNG HÀNH ĐỘNG
NHÂN SỰ VIDEOS
VÙNG HOẠT ĐỘNG TÀI LIỆU
CHƯƠNG TRÌNH TIN ẢNH