Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Chi tiết thông tin

Giải quyết các mâu thuẫn nảy sinh trong quá trình đo đạc đất, xác định ranh giới tại xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2017
Trang: 6
Người đăng:
Từ khóa: rừng cộng đồng, ranh giới truyền thống, luật lâm nghiệp
Tóm tắt:
Người Dao ở xã Dền Sáng, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai vốn quản lý rừng theo cộng đồng làng bản hàng trăm năm nay. Đến năm 2007, chương trình giao đất theo công nghệ ảnh hàng không (gọi tắt là Chương trình giao đất 102) đã không giao đất, rừng cho cộng đồng làng bản theo truyền thống, mà lại xẻ nhỏ rừng cộng đồng để giao cho một số cá nhân hoặc nhóm từ 2 đến 4 hộ đứng tên trên một “sổ đỏ”. Sự việc sẽ không được biết đến rộng rãi cho đến khi chương trình chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị định 99/2009 được triển khai. Các hộ gia đình ở xã Dền Sáng không đồng ý với cách trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho từng hộ theo sổ đỏ, với lý do: rừng do cả làng bản bảo vệ, nhưng chỉ trả tiền cho người có sổ đỏ là bất hợp lý. Mọi người cũng nhận ra: việc cấp sổ đỏ vô hình chung đã làm mất quyền quản lý đất rừng chung của làng bản.
Đọc toàn bộ tài liệu tại đây
Print Bookmark and Share Back