Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chi tiết thông tin

Báo cáo Nghiên cứu tiềm năng du lịch Sa Thầy - Kon Tum
Tác giả: CIRUM
Ngày đăng: 2018
Trang: 57
Người đăng: CIRUM
Từ khóa:
Tóm tắt:
Tiềm năng về du lịch của Sa Thầy là rất lớn, song nhiều năm nay tiềm năng đó chưa được đánh thức để đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện nhằm cải thiện cuộc sống của người dân cả về vật chất lẫn tinh thần, bảo tồn các tài nguyên đa dạng sinh học, các giá trị văn hoá tộc người, khơi dậy và phát huy niềm tự hào của người dân về con người và thiên nhiên của họ để giúp họ phát triển và hội nhập an toàn và bền vững vào cuộc sống hiện tại
Từ bối cảnh trên, việc nghiên cứu tiềm năng văn hoá truyền thống, sinh kế của các dân tộc gắn với phát triển du lịch sinh thái huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã trở thành một nhu cầu bức thiết của UBND huyện Sa Thầy. Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp một bức tranh toàn diện về các tiềm năng phát triển du lịch và cũng như xác lập một lộ trình thực hiện hợp lý để phát huy các tiềm năng du lịch trên cơ sở các điều kiện về thiên nhiên, con người và nguồn lực của địa phương. Để đạt được mong muốn đó, UBND huyện Sa Thầy đã đề nghị trung tâm CIRUM và LHH Kon Tum hỗ trợ triển khai chương trình nghiên cứu và được UBND tỉnh phê duyệt với tiêu đề “Chương trình nghiên cứu tiềm năng văn hoá, sinh kế gắn với du lịch sinh thái tại huyện Sa Thầy” theo văn bản số 1746/UBND-KGVX ngày 04/7/3018

Chi tiết tài liệu xem tại đây
Print Bookmark and Share Back