Lao Cai

Năm 2010 chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu “Luật tục trong việc sử dụng và quản lý tài nguyên rừng của đồng bào Dao và Thái”. Từ năm 2012 đến hiện tại (2013-4) CIRUM được sự hỗ trợ của Mạng lưới Đất Rừng mở rộng các hoạt động liên quan đến rừng cộng đồng và quyền sử dụng đất cộng đồng với các cộng đồng khác nhau ở huyện Simacai. Chúng tôi cũng sẽ kết nối một số lãnh đạo nữ Dao Đỏ vào Mạng lưới Đất Rừng-LandNet.