Son La

Hiện tại (2013-4) chúng tôi đang thiết lập tiểu mạng lưới đất rừng Landnet, phát huy thực hành tốt nhất trong việc quản lý cộng đồng và thúc đẩy tiếng nói của các nhà lãnh đạo địa phương tích cực trong việc  vận động hành lang và ủng hộ tích cực ở khu vực dân cư rộng lớn hơn.