Lang Son
Những người phụ nữ người Dzao - thành viên mạng lưới thuốc nam tại Đình Lập, Lạng Sơn

CIRUM hoạt động ở Lạng Sơn từ năm 2005, tập trung vào các xã nghèo nhất của tỉnh và với sáu dân tộc thiểu số là Dao, Tầy, Nùng, Sán Chỉ, Sán Dìu và Hoa. Chúng tôi tập trung vào việc giải quyết mâu thuẫn đất đai và các chương trình phân chia đất rừng cải tạo đất rừng từ các lâm trường quốc doanh và các công ty tư nhân. Các đối tác bao gồm chính quyền huyện Hữu Lũng và Đình Lập và các xã Bắc Lãng, Đồng Thắng, Minh Sơn và Hòa Sơn.

Sau khi có lại được quyền sử dụng đất, chúng tôi tiếp tục làm việc với các cộng đồng, giúp họ lập kế hoạch sử dụng và quản lý đất rừng, tôn trọng các kiến thức truyền thống bản địa và luật tục. Cùng với các thầy lang và cộng đồng chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu thực hành cây thuốc nam truyền thống và bảo vệ rừng cộng đồng. Chúng tôi đã tham gia thiết lập cộng đồng dựa trên việc tổ chức và kết nối họ với các mạng lưới rừng và quyền lợi đất đai và quản lý. 

Hiện tại (2013-4), chúng tôi đang hỗ trợ tiểu mạng lưới LandNet và giúp các thầy thuốc nam Đồng Thắng sản xuất và bán chè. Ở các xã Bắc Lãng, Hố Mười và Đồng Thắng, chúng tôi tham gia trong cộng đồng dựa trên các mô hình bảo vệ rừng. Chúng tôi hỗ trợ các cộng đồng lập các vườn ươm để thúc đẩy các giống bản địa và thành lập các khu vực bảo vệ rừng đầu nguồn.