Ha Tinh
Thành viên HTX Lâm Nghiệp Trường Sơn đang chăm sóc đàn ong rừng.
 
Trong các năm 2013-4, ngay gần đây chúng tôi đang làm việc với huyện Hương Sơn, CIRUM và LandNet đang hợp tác, xây dựng cộng đồng dựa trên các mô hình quản lý và sử dụng đất rừng ở khu vực này. Những mô hình này được sử dụng để đào tạo và là một tấm gương về thực hành quản lý rừng bền vững cho các mục đích vận động hành lang. Chúng tôi cũng giúp thành lập các vườm ươm các giống bản địa. Trong các năm 2012-3, chúng tôi tiến hành các hoạt động nghiên cứu liên quan đến các công ty cao su, chuyển đổi rừng và cộng đồng dựa vào quản lý rừng. Chúng tôi cũng hỗ trợ các thầy thuốc chữa bệnh bằng cây cỏ truyền thống ở tỉnh này. Chúng tôi cũng hỗ trợ thành lập tiểu mạng lưới Landnet ở tỉnh này.