Quang Binh
Phụ nữ người dân tộc Mã Liềng, xã Lâm Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình

Chúng tôi làm việc với ba huyện: Bố Trạch, Minh hóa và Tuyên Hóa. Năm 2013, chúng tôi hỗ trợ khảo sát thực địa về cộng động dựa trên thực hành tốt nhất việc quản lý rừng để xác định các mô hình cho việc nghiên cứu sâu hơn để vận động hành lang/ủng hộ tích cực cho luật về rừng 2014.

Hiện tại, (2013-4), hợp tác với đối tác CIRD của Mạng lưới Đất Rừng LandNet, chúng tôi làm việc với đồng bào dân tộc Mã Liềng và Vân Kiều để giúp họ thiết lập tiểu mạng lưới ở tỉnh tận dụng các tấm gương về quản lý và thực hành cộng đồng để nhằm mục đích vận động hành lang.