Kon Tum
Những người phụ nữ dân tộc Gia Rai xã Hơ Moong, huyện Sa Thầy, Kon Tum

Chúng tôi bắt đầu làm việc ở tỉnh năm 2013 ở các huyện Sa Thầy và Kon Plông. Hiện tại chúng tôi có một mô hình thí điểm về quyền tập hợp bảo vệ rừng đầu nguồn. Chúng tôi đã lãnh đạo một chương trình phân đất rừng (FLAP) và khởi động chương trình FLAP dài hạn và lập kế hoạch thực hành sử dụng đất dựa trên luật tục.  Chúng tôi cũng thiết lập một tiểu mạng lưới LandNet. Chúng tôi cũng làm việc với các dân tộc Rơ Ngao và Ba Na ở xã Hơ Moong. Ở huyện Kon Plông, chúng tôi làm việc với các dân tộc thiểu số bản địa Gia Rai, Hơ Rê, Xơ Đăng ở các xã  Pờ E và Đắk Tăng.