Quảng Nam
Hiện tại (2013-4) chúng tôi đang làm việc với dân tộc thiểu số Cơ Tu ở huyện Đông Giang tư vấn về việc thiết lập tiểu mạng lưới đất rừng Landnet. Chúng tôi cũng tạo điều kiện kỹ thuật để lập bản đồ địa giới, khảo sát thực địa và giải quyết tranh chấp