Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Bản tư vấn số 6 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

  • Ngày 27/2/2017, Trung tâm CIRUM đã gửi Công văn số: 6 /CIRUM-TV tới Ủy ban khoa học công nghệ và môi trường Quốc hội, Ủy ban lập pháp Quốc hội, Hội đồng dân tộc Quốc hội, Văn phòng chính phủ, Bộ tài nguyên môi trường, Bộ nông nghiệp & PTNT và Tổng cục lâm nghiệp, Ủy ban dân tộc Chính phủ, Bộ Kế hoạch và đầu tư, để góp ý sửa đổi Dự thảo số 5 Luật Bảo vệ và Phát triển rừng 2004. Trên cơ sở tổng hợp kết quả nghiên cứu, phân tích chính sách và thực tiễn từ các chương trình tư vấn, hỗ trợ giao đất giao rừng (GĐGR), phục hồi rừng, phát triển sinh kế rừng cho hộ gia đình và cộng đồng thôn bản, trong bản Tư vấn này, CIRUM tập trung góp ý vào quy định về chủ rừng là hộ gia đình và cộng đồng dân cư. Để có thông tin chi tiết, mời quý vị tải về tại đây.