Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Góp ý dự thảo: Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp 2017

  • Ngày 21/3/2018, Trung tâm CIRUM đã gửi Công văn đến Ban soạn thảo để góp ý xây dựng Dự thảo lần 1 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. Những nội dung góp ý chính bao gồm: làm rõ thuật ngữ ‘cải tạo rừng tự nhiên’; bảo đảm mức chi trả dịch vụ môi trường đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư; quy định rõ tiêu chí loại hình rừng tín ngưỡng, rừng bảo vệ nguồn nước của cộng đồng dân cư; quyền khai thác lâm sản của hộ gia đình, cộng đồng; quy định rõ đối tượng ưu tiên là cộng đồng, hộ gia đình, cá nhân địa phương trong kế hoạch giao rừng, cho thuê rừng; quy định rõ hơn thủ tục giao rừng, cho thuê rừng đối với tổ chức; phối hợp giữa cơ quan quản lý đất đai với ngành kiểm lâm trong giao đất giao rừng; và quy định rõ trách nhiệm khoán bảo vệ rừng đến người dân địa phương.
    Mời quý vị xem chi tiết và tải Tài liệu tại đây