Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Tư vấn góp ý Hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013

  • Trung tâm CIRUM là tổ chức khoa học công nghệ với chức năng nhiệm vụ chính là nghiên cứu, tư vấn quản lý tài nguyên (đất đai, tài nguyên rừng, tài nguyên nước) và phát triển văn hóa cộng đồng các dân tộc. Thời gian qua, Trung tâm CIRUM phối hợp với Viện tư vấn phát triển (CODE) đã tham gia góp ý, tư vấn sửa đổi Luật đất đai (2011 - 2013). Trung tâm CIRUM là đơn vị hơp tác hỗ trợ tư vấn cho Tổng cục Lâm nghiệp - Bộ NN&PTNT sửa đổi Luật BV&PTR (nay là Luật lâm nghiệp), hợp tác hỗ trợ Hội đồng Dân tộc Quốc hội giám sát thực hiện chính sách pháp luật về giao đất, giao rừng cho cộng đồng các dân tộc thiểu số 2006 - 2016
    Tham gia cùng với xã hội góp ý hồ sơ đề xuất sửa đổi Luật đất đai 2013, Trung tâm CIRUM có một số góp ý đề xuất sửa đổi một số điều và nội dung của Luật đất đai 2013 con mâu thuẫn, chưa rõ ràng và tương thích với Luật lâm nghiệp liên quan đến người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư và đồng bào dân tộc thiểu số. 
    Chi tiết nội dung bản Tư vấn góp ý có tại đây