Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chính sách pháp luật

  • Theo Hiến pháp năm 2013, người dân các dân tộc Việt Nam được quyền tham gia quản lý xã hội và quy định chi tiết tại Pháp lệnh dân chủ ở xã phường, thị trấn 2007 và Nghị định 84/2016/NĐ-CP về giám sát và đánh giá đầu tư; Luật ban hành quy phạm pháp luật 2015; Luật tiếp cận thông tin 2016; Luật bảo vệ môi trường 2015; Luật quy hoạch 2017; Luật Đất Đai 2013; Luật lâm nghiệp 2017… về quyền được biết thông tin, quyền được cung cấp thông tin và  yêu cầu giải trình, quyền được hỏi ý kiến, quyền được bàn bạc thảo luận, quyền được tham gia, quyền được quyết định khi có đóng góp của mình, quyền giám sát trong quá trình xây dựng chính sách và các chương trình dự án phát triển liên quan trên địa bàn.
    Đối với đồng bào các dân tộc sinh sống dựa vào nông lâm nghiệp, chính sách pháp luật về đất đai và lâm nghiệp tạo điều kiện cho hộ gia đình và cộng đồng dân cư có đất để sản xuất nông nghiệp, được giao đất gắn với giao rừng để thực hành sinh kế, văn hóa tín ngưỡng gắn với rừng. Tùy theo các giai đoạn phát triển, nhà nước có chính sách hỗ trợ cho đồng bào các dân tộc tham gia quản lý bảo vệ rừng. Từ năm 2016 – 2020, hộ gia đình và cộng đồng dân cư đang được Nhà nước hỗ trợ quản lý bảo vệ và phát triển rừng được quy định tại Nghị định 75/2015/NĐ-CP về Cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững, Quyết định 38/2016/QĐ-TTg về chính sách bảo vệ và phát triển rừng…
    CIRUM đã mua quyền truy cập thư viện pháp luật để cập nhật các chính sách nhà nước liên quan đến các quyền của các cộng đồng dân tộc thiểu số đối với tài nguyên đất, rừng, thông tin truy cập vào đây: http://thuvienphapluat.vn/

Hướng dẫn rà soát rừng tự nhiên theo Luật lâm nghiệp 2017 của tỉnh Lào Cai

Ngày đăng: 11/09/2019

Đây là văn bản số 1119/SNN-KL của Sở Nông nghiệp phát triển Nông thôn Lào Cai ban hành ngày 11 tháng 6 năm 2019 về việc hướng dẫn ...

Detail

QUYẾT ĐỊNH 755/QĐ-TTG NĂM 2013 PHÊ DUYỆT CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHO HỘ ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ NGHÈO VÀ HỘ NGHÈO Ở XÃ, THÔN, BẢN ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Ngày đăng: 11/09/2019

Với mục tiêu góp phần giải quyết được 70% số hộ thiếu đất ở, đất sản xuất; cơ bản giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn, bản đặc ...

Detail

Tóm tắt quyền và trách nhiệm của hộ gia đình và cộng đồng trong quản lý, bảo vệ rừng

Ngày đăng: 12/10/2018

Đây là file tài liệu do Trung tâm CIRUM tóm tắt dựa trên các chính sách của Nhà nước liên quan đến quyền và trách nhiệm của cộng đồng, hộ gia đình trong quản lý, bảo vệ rừng và đất rừng. Nội dung của tài liệu này sẽ ...

Detail

Quyết định 38.2016 của Thủ tướng CP về ban hành một số Chính sách BV, PTR

Ngày đăng: 04/09/2018

Quyết định số 38/2016/QĐ-TTG ban hành ngày 14 tháng 9 năm 2016 về việc ban hành một số chính sách  Bảo vệ, phát triển rừng và đầu tư hỗ trợ kết cấu hạ tâng, giao nhiệm vụ công ích đối với các công ty nông, lâm ng ...

Detail

Nghị định 75/2015 của TTCP về cơ chế chính sách BV&PTR cho EM từ 2015 - 2020

Ngày đăng: 04/09/2018

Nội dung Nghị định 75/2015/NDD-CP ban hành ngày 9 tháng 9 năm 2015 về Cơ chế chính sách bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2020 ...

Detail

Luật Lâm nghiệp 2017

Ngày đăng: 04/09/2018

Luật Lâm nghiệp 2017 được ban hành ngày 15 tháng 11 năm 2017 và Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 ...

Detail

Luật đất đai 2013

Ngày đăng: 04/09/2018

Luât đất đai 2013 được ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2013 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 4 năm 2014 ...

Detail