Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Bản tư vấn số 5 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Bản tư vấn số 4 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Tham gia cùng với xã hội góp ý sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (BV&PTR) và thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa ...

Detail

Bản tư vấn số 3 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài ...

Detail

Bản tư vấn số 2 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững ...

Detail

Bản tư vấn số 1 của CIRUM tham gia sửa đổi Luật bảo vệ phát triển rừng 2004

Ngày đăng: 04/09/2018

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm ...

Detail

Bản tư vấn số 04 Dự thảo sửa đổi bổ sung Luật BV&PTR

Ngày đăng: 04/09/2018

Tham gia cùng với xã ...

Detail

Bản tư vấn số 03 Dự thảo sửa đổi bổ sung luật BV&PTR

Ngày đăng: 04/09/2018

Thực hiện bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm CIRUM về Hợp tác tư vấn sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển rừng (Luật Lâm nghiệp)
Từ kết quả tổng ...

Detail

Bản tư vấn số 02 Dự thảo sửa đổi và bổ sung luật BV&PTR

Ngày đăng: 04/09/2018

Thực hiện Bản ghi nhớ ngày 11/5/2016 giữa Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) và Trung tâm Tư vấn Quản lý Bền vững Tài ...

Detail