Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Chi tiết thông tin

Chủ quyền dữ liệu bản địa phát triển và được công nhận ra sao trong dữ liệu mở?
Tác giả: CIRUM (tiếng Việt) & OD Mekong (tiếng Anh)
Ngày đăng: 2019
Trang: 6
Người đăng: CIRUM & OD Mekong
Từ khóa:
Tóm tắt:
Quyền bản địa trong không gian công nghệ và dữ liệu mở là một khái niệm tương đối mới. Người ta định nghĩa Chủ quyền Dữ liệu Bản địa (IDS) là “quyền của người bản địa được quản lý việc thu thập, sở hữu và sử dụng dữ liệu về cộng đồng, con người, vùng đất và tài nguyên bản địa”, bất kể dữ liệu được lưu giữ ở đâu hoặc bởi ai. Từ cách hiểu trên, chúng ta có khái niệm cơ bản về dữ liệu mở và yêu cầu người dùng dữ liệu xem xét nghiêm túc cách sử dụng dữ liệu mở như một công cụ minh bạch, bảo đảm các quyền bình đẳng cho mọi người.¹
Chi tiết xem tại đây

Print Bookmark and Share Back