Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Cùng Hành Động

  • CIRUM quan tâm đến các nhà chuyên môn có khả năng làm việc tình nguyện với chúng tôi. Đặc biệt, chúng tôi mong nhận được thông tin từ các giáo viên tiếng Anh người có khả năng dạy viết báo cáo hay viết kịch bản, có kỹ năng nghiên cứu, quản lý kiến thức và kỹ năng làm cơ sở dữ liệu.

    Nếu bạn quan tâm và có khả năng tự chi phí cho chuyến đi của mình, xin hãy gửi CV tóm tắt và thư đến Trần Thị Hòa,http://info@cirum.org