Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT
europa.eu

Nghiên cứu và Vận động chính sách

 • Quản lý sử dụng hiệu quả đất đai và tài nguyên rừng là nền tảng để phát triển kinh tế và ổn định xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, công tác quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên rừng ở Việt Nam nói chung và ở các vùng miền núi nói riêng là một trong những lĩnh vực đã và đang gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Thực tế hiện nay có hơn 70% các vụ kiện, đơn từ khiếu nại lên chính quyền các cấp liên quan đến lĩnh vực quản lý rừng và đất đai. 

 • Quản lý sử dụng hiệu quả đất đai và tài nguyên rừng là nền tảng để phát triển kinh tế và ổn định xã hội của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, công tác quản lý sử dụng đất đai và tài nguyên rừng ở Việt Nam nói chung và ở các vùng miền núi nói riêng là một trong những lĩnh vực đã và đang gây ra nhiều bức xúc trong xã hội. Thực tế hiện nay có hơn 70% các vụ kiện, đơn từ khiếu nại lên chính quyền các cấp liên quan đến lĩnh vực quản lý rừng và đất đai. 


   
  Tham gia cùng với xã hội giải quyết các mâu thuẫn trong lĩnh vực quản lý sử dụng rừng và đất đai, đặc biệt là đối với dân tộc thiểu số là một trong những Chiến lược trọng tâm của Trung tâm CIRUM từ ngày thành lập đến nay thông qua các hoạt động nghiên cứu bằng chứng vận động chính sách ở các cấp nhằm “Nâng cao quyền tiếp cận quản lý, sử dụng hiệu quả rừng, đất rừng và hỗ trợ phát triển sinh kế rừng bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Tiến trình nghiên cứu và triển khai VĐCS theo hai hướng tiếp cận song song (i) Thay đổi nhận thức và vận động sự ủng hộ của chính quyền, cơ quan hoạch định chính sách các cấp về quyền của người dân tộc trong quá trình sửa đổi Luật Bảo vệ và Phát triển Rừng 2004, chính sách đất đai đối với DTTS, (ii) Tăng cường năng lực cho cộng đồng, sự tham gia của các tổ chức xã hội và chính quyền địa phương trong tiến trình tham vấn, sửa đổi Luật BV&PTR và chính sách đất đai liên quan. 

  Mục tiêu tổng thể:  Góp phần tăng cường quyền tiếp cận quản lý, sử dụng và bảo vệ phát triển rừng và đất lâm nghiệp cho đồng bào các dân tộc thiểu số.

  Mục tiêu cụ thể:

  • Tăng cường vai trò và giá trị văn hoá truyền thống của các cộng đồng dân tộc thiểu số trong quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng, đất rừng cộng đồng thông qua sự đồng thuận và ghi nhận của các nhà hoạch định chính sách trong việc sửa đổi Luật Phát triển và Bảo vệ Rừng và chính sách đất đai.
  • Nâng cao năng lực và sự phối kết hợp hiệu quả giữa các chính quyền địa phương, các ban ngành chức năng và các tổ chức phát triển, các tổ chức cộng đồng và người dân trong tiến trình xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý và bảo vệ rừng và đất đai của cộng đồng DTTS.

  Chương trình hoạt động Mảng VĐCS 2016-2018:
  • Triển khai các hoạt động nghiên cứu và tư liệu hóa các kết quả (văn bản và Video) từ kết quả hỗ trợ GĐGR cho cộng đồng dân cư thôn bản và Vai trò của cộng đồng thôn bản trong quản lý sử dụng tài nguyên rừng tại các tỉnh trên các vùng Đông Bắc, Tây Bắc, Miền Trung và Tây Nguyên để cung cấp tư liệu và bằng chứng cho các nhà xây dựng chính sách, luật liên quan đến lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp;
  • Tổ chức các hội thảo, tọa đàm cấp cơ sở, cấp vùng, cấp trung ương để lấy ý kiến tham vấn sửa đổi Luật BV&PTR 2004;
  • Phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, các tổ chức đối tác, Mạng lưới Đất rừng, các cơ quan truyền thông thực hiện các cuộc điềm dã đến các mô hình quản lý rừng thôn bản có hiệu quả để cung cấp các bằng chứng thực tiễn về mô hình và thu nhận các ý kiến trực tiếp từ cộng đồng người dân trên các vùng;
  • Bám sát lộ trình xây dựng và sửa đổi Luật BV&PT rừng để xây dựng và cung cấp các bản kiến ghị đóng góp xây dựng Luật Lâm nghiệp;
  • Tham gia tham vấn cho các văn bản dưới Luật sau khi Luật Lâm nghiệp được ban hành.

  Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Quản lý chương trình ông Phan Đình Nhã, email: pdnha@cirum.org


Các chương trình khác