Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Kiến nghị, góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật lâm nghiệp 2017 (Bản dự thảo số 2, ngày 9.4.2018)

  • Trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến đai diện cộng đồng các dân tộc (H'Mông, Tày, Nùng, Dao, Dao đỏ, Thái, Vân Kiều, Xê Đăng, Ja Rai, Kinh), đại diện chính quyền cấp xã một số địa phương đến twfw tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum tại Hội thảo ngày 4 tháng 5 năm 2018 ở Cửa Lò - Nghệ An và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình 13 năm hỗ trợ các địa phương Giao đất, giao rừng, hỗ trợ phát triển sinh kế gắn với ừng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Trung tâm CIRUM tổng hợp và xin gửi ý kiến góp ý Dự thảo 2 ngày 9 tháng 4 năm 2018 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Lâm nghiệp 2017. 
    Chi tiết nội dung của bản Kiến nghị, góp ý Nghị định tại đây