Nhà tài trợ

ICCO
mcknight
CC
BROT

Khuyến nghị chính sách

Tư vấn, góp ý một số Dự thảo Thông tư của Luật Lâm nghiệp 2017

  • Trên cơ sở kết quả tham vấn ý kiến đai diện cộng đồng các dân tộc (H'Mông, Tày, Nùng, Dao, Dao đỏ, Thái, Vân Kiều, Xê Đăng, Ja Rai, Kinh), đại diện chính quyền cấp xã một số địa phương đến từ tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum và kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình 13 năm hỗ trợ các địa phương Giao đất, giao rừng, hỗ trợ phát triển sinh kế gắn với ừng cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Trung tâm CIRUM tổng hợp và xin gửi ý kiến góp ý đối với một số Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật lâm nghiệp 2017.
    Chi tiết nội dung bản Tư vấn góp ý có tại đây